ติดต่อลิ้งพันธมิตร คำนวนค่าภาษี,พรบ,ตรวจ,รถ  ตรวจสอบภาษีรถกรมขนส่ง

ลักษณะรถแต่ละประเภทตาม พ.ร.บ.รถยนต์

3.ลักษณะรถแต่ละประเภทตาม พ.ร.บ.รถยนต์

 
 
 
ลักษณะรถแต่ละประเภทตาม พ.ร.บ.รถยนต์
 
   
1.  รย.1  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

2.  รย.2  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน  7  คน

3.  รย.3  รถบรรทุกส่วนบุคคล

4.  รย.4  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

5.  รย.5  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

6.  รย.6  รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7  คน


7.  รย.7  รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

8.  รย.8  รถยนต์รับจ้างสามล้อ

9.  รย.9  รถยนต์บริการธุรกิจ

10.  รย.10  รถยนต์บริการทัศนาจร

11.  รย.11  รถยนต์บริการให้เช่า


12.  รย.12  รถจักรยานยนต

13.  รย.13  รถแทรกเตอร

14.  รย.14  รถบดถนน

15.  รย.15  รถใช้งานเกษตรกรรม

16.  รย.16  รถพ่วง


17.  รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ