ลิ้งติดต่อพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ2 คำนวนค่าภาษี,พรบ,ตรวจ,รถ  ตรวจสอบภาษีรถกรมขนส่ง

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

 

 

   รถเรา รักษา  ดูแล ใสใจ   

 ตรวจรถ ก่อนใช้ ปลอดภัย แน่นอน

 
สถานตรวจสภาพรถ อำนวยโชค

 อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ

 

ประเภท
รถจักรยานยนต์
รถเก๋ง
รถกระบะ
 รถตู้  
รถตรวจสภาพ
 
 
   
ราคา
60 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท
 

 

1.  การตรวจสภาพรถครั้งแรก

(1)   รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน    2,000    กิโลกรัม          คันละ 200 บาท 
(2)   รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าเกิน        2,000    กิโลกรัม         คันละ 300 บาท 
(3)   รถจักรยานยนต์                                                                 คันละ 60 บาท

2. การตรวจสภาพรถครั้งต่อ ๆไป (ตรวจสภาพรถครั้งแรกแล้วมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพ เมื่อเจ้าของรถได้น้ารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน้ารถรับการตรวจใหม่) ค่าบริการตรวจสภาพรถเป็น ดังนี้

(1) กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ

(2) กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรกค่าบริการตรวจสภาพรถเท่ากับอัตรา ปกติ

3. สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง