ลิ้งติดต่อพันธมิตร ตรวจสอบภาษีรถ2 คำนวนค่าภาษี,พรบ,ตรวจ,รถ  ตรวจสอบภาษีรถกรมขนส่ง

รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี

 

 

สถานตรวจสภาพรถ อำนวยโชค

รถเรา  รักษา   ดูแล  ใสใจ

ตรวจรถ  ก่อนใช้  ปลอดภัย  แน่นอน 

 

 รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถกับตรอ.

 

ตรอ. คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน 

การตรวจสภาพรถยนต์-รถจักรยานยนต์ก่อน เสียภาษีรถ ประจำปีที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรวจ ตรอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและรถยนต์ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ก่อน จึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ 

รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพรถ กับ ตรอ.

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 
  • รถจักรยานยนต์ (รย.12) 
  •  

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่อายุครบ 7 ปี เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2545 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2552 ปีที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ( เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 8 ) 


รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ที่อายุครบ 7 ปี เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2545 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2552 ปีที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ( เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 8 )รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ที่อายุครบ 7 ปี เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2545 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2552 ปีที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ( 
เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 8 )
รถจักรยานยนต์ (รย.12) มีอายุครบ 5 ปี (
เสียภาษีรถยนต์ครั้งที่ 5) เช่น วันจดทะเบียนรถ 1 มกราคม 2548 วันสิ้นอายุ 1 มกราคม 2553 ปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2553

 
เวลาเปิดทำการ

เปิดให้บริการตรวจสภาพรถทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เฉพาะบางร้าน ที่เปิดทำการวันอาทิตและวันหยุด)
 

อัตราค่าบริการตรวจสภาพ ตรอ.

1.การตรวจสภาพ ตรอ.ครั้งแรก

รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท 
รถยนต์ที่มีขนาดน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท 

2.การตรวจครั้งต่อ ๆ ไป 

ตรวจครั้งแรกแล้วมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพ เมื่อเจ้าของรถได้น้ารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน้ารถรับการตรวจใหม่ ค่าบริการเป็น ดังนี้

กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก ค่าบริการตรวจเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ 
กรณีที่น้ารถเข้ารับการตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรกค่าบริการตรวจเท่ากับอัตราปกติ 

3. สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

    ประเภทรถ  


มอเตอร์ไซต์

   รถเก๋ง   รถกระบะ

รถตู้
 
     ค่าบริการ            60 บ.                200 บ.                200 บ.         
        200 บ.   

   


การนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 

1. รถที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 

ตัวอย่าง

นายแดง นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมายเลขทะเบียน กฮ 1 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีรถประจำปีในรอบปีที่ 8 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจ ก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

2. รถที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) 

ตัวอย่าง 

นายแดง นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) หมายเลขทะเบียน ฮฮฮ 999 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีรถประจำปีในรอบปีที่ 6 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจ ก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551)รายชื่อ  สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ

 

 
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (จำนวน 250 แห่ง)
 

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (จำนวน 1,636 แห่ง)
 


 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน