ติดต่อลิ้งพันธมิตร

ประกันรถประเภท 3 ,3+

 

 

  

ประเภท3 ,3+ อลิอัลซีพีประกันภัย

  

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

-------------------3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------3.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ภาคสมัครใจ จากบริษัทวิริยะประกันภัย

แบบมาตรฐาน
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
รถเก๋ง
ส่วนบุคคล
รหัส 110
รถปิคอัพ
ส่วนบุคคล
รหัส 210
รถปิคอัพ
บรรทุก
รหัส 320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน (บาท/คน) 250,000 250,000 250,000
ไม่เกิน (บาท/ครั้ง) 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน (บาท/ครั้ง) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ตามเอกสารแนบท้าย      
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
(5คน)
50,000
(5คน)
50,000
(3คน)
2. ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษี และอากร (บาท) ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี เกิน 2,000 ซี.ซี. ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 4 ตัน 
(ไม่มีอุปกรณ์
พิเศษ)
0,000.00 0,000.00 0,000.00 0,000.00
 
แบบพิเศษ
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
รถเก๋ง
ส่วนบุคคล
รหัส 110
รถปิคอัพ
ส่วนบุคคล
รหัส 210
รถปิคอัพ
บรรทุก
รหัส 320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน (บาท/คน) 100,000 100,000 100,000
ไม่เกิน (บาท/ครั้ง) 10,000,000 10,000,000 10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน (บาท/ครั้ง) 200,000 200,000 200,000
ตามเอกสารแนบท้าย      
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
(3คน)
50,000
(3คน)
50,000
(3คน)
2. ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษี และอากร (บาท) ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี /
เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน
20 ที่นั่ง
ไม่เกิน 4 ตัน 
(ไม่มีอุปกรณ์
พิเศษ)
0,000.00 0,000.00 0,000.00

 

 

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

-------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

 


ตัวอย่าง ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภ แบบ 3+ จากบริษัทวิริยะประกันภัย

แบบมาตรฐาน
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
   
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร ไม่เกิน (บาท/คน) 250,000 บาท/คน
ไม่เกิน (บาท/ครั้ง) 10,000,000 บาท/ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน (บาท/ครั้ง) 1,000,000 บาท/ครั้ง
เอกสารแนบท้าย      
1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน  50,000 บาท/คน
2.ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ 1 ผู้โดยสาร 5 คน 50,000  
2.ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย    
ความเสียหายของรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
กรณีเป็นฝ่ายรับผิดค่าเสียหายสวนแรกไม่เกิน 0,000.00 บาท
200,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยสุทธิ
0,000.00 บาท
เบี้ยรวม
0,000.00 บาท

  


 ความคิดเห็น