ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ประกันรถประเภท 3

ประกันรถประเภท3 คุ้มครองรถ ทรัพย์สินท์ คู่กรณี, รับผิดแทนเรา ให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ไม่ซ่อมรถเรา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ทันสมัย สดวก เร็ว บริการด้วยใจ ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296,0828867839, สนง.056900487 

 

หจก.ปั๊มอำนวยโชค/สนง.ตรอ.อำนวยโชค

 

 

แจ้งหยุดไม่รับขายประกันภัยประเภท 1,2,3,5

 

บริษัทอาคเนย์ประกันภัยชั่วคราว

 

 

 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 


ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

3. การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทผู้รับประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าว ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าวบริษัทผู้รับประกันภัยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตาม จำนวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ความเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่

 

หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอกนั้น

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/คน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง

ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1. นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองความบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอา ประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

2. ค่ารักษาพยาบาล
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ ความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

3. การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทผู้รับประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าว ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าวบริษัทผู้รับประกันภัยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตาม จำนวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 

"หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

 


 ความคิดเห็น