ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ประกันรถประเภท1

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

ประกันรถประเภท1, หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค,รับทำ,พรบ.รถ,ประกันรถประเภท1,ประกันอัคคีภัย,ประกันขนส่ง,ประกันเบ็ดเตล็ด,ตรวจสภาพรถยนต์,รถจักรยานยนต์,ทันสมัย สดวก เร็ว บริการด้วยใจ ติดต่อ,นายอำนวย ศรีฉิม 0849909296,0828867839, สนง.056900487

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.  ,  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ,  ความเสียหายส่วนแรก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์  , ค่าเสียหายส่วนแรก  ,  รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล , ค่ารักษาพยาบาล , การประกันตัวผู้ขับขี่

 

 ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยรถประเภท อื่น

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ความเสียหายส่วนแรก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์
ค่าเสียหายส่วนแรก
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่

หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอกนั้น

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/คน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง  ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1. นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

1. ความเสียหายต่อรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน ประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

1.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

2. รถยนต์สูญหายไฟไหม้
รถยนต์สูญหาย บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรง งานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น

รถยนต์ไฟไหม้ บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองความบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอา ประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

2. ค่ารักษาพยาบาล
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ ความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

3. การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทผู้รับประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าว ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าวบริษัทผู้รับประกันภัยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตาม จำนวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

กรณีใดบ้างที่ ประกันภัยรถชั้น 1 ไม่คุ้มครอง

     ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้นเรียกได้ว่าเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับประกันภัยรถยนต์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ จนคนทั่วไปมักเรียกกันติดปากว่า “ประกันภัยรถชั้น 1 คุ้มครองทุกกรณี” ซึ่งก็ถือได้ว่าไม่ผิดไปจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 นั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี ยังมีอีกหลายกรณีที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครอง
 
          ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของ ประกันภัยรถชั้น 1 ซึ่งเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองนี้จะมีระบุอยู่ในกรมธรรม์ แต่อาจจะไม่โดดเด่นนักเพราะว่าโอกาสในการเกิดกรณีเหล่านี้นั้นน้อยมาก ๆ โดยวันนี้เราจะขอยกเอากรณีที่เกิดขึ้นยากมาก ๆ ที่ว่ามานี้มาแนะนำกัน ซึ่งเราก็ควรที่จะรู้ไว้เพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวไว้ก่อน แต่บางเรื่องก็ต้องปล่อยไปจริง ๆ เพราะเป็นเหตุที่เกินกว่าเราจะคาดการณ์ได้ 

สิ่งที่คนใช้รถควรรู้เกี่ยวกับกรณีที่ประกันภัยรถชั้น 1 ไม่คุ้มครอง

รถได้รับความเสียหายจากภาวะสงคราม
 
         หากว่ารถรับได้รับความเสียหายจากภาวะสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรอยกระสุน รอยระเบิดต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย ไม่ว่ารถของเรานั้นจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากน้อยขนาดไหนก็ตาม ถ้ารถเราได้รับความเสียหายจากภาวะสงคราม เราจะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน

รถได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมือง
 
         นอกจากความเสียหายจากภาวะสงครามแล้ว ความเสียหายจากสงครามกลางเมือง หรือการก่อความไม่สงบอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากโดนลูกหลงจากการปะทะ หรือจากกลุ่มก่อความไม่สงบ บริษัทประกันภัยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้เช่นกัน
 
รถได้รับความเสียหายจากวัตถุปรมาณู
 
         กรณีเหตุที่เกิดจากข้อนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก แต่บริษัทประกันภัยก็มีการชี้แจงไว้ก่อนว่าไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ และหากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ๆ เราก็คงอาจจะไม่ได้อยู่รอดมาเคลมประกันก็ได้ เพราะว่าวัตถุปรมาณูนั้นมีความอันตรายค่อนข้างสูงนั่นเอง
 
         นอกจากนี้คำว่าวัตถุปรมาณูไม่ได้หมายถึงขีปนาวุธ หรือระเบิดปรมาณูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีกด้วย
 
ความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู
 
         สืบเนื่องจากข้อที่แล้วที่กล่าวถึงวัตถุปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธนั้นจะทิ้งรังสีที่เป็นอันตรายหลังจากเกิดเหตุระเบิด และรัศมีการกระจายตัวของรังสีนั้นก็กินวงกว้างมากกว่าระยะการทำลายของระเบิดเสียอีก บริษัทประกันภัยจึงระบุเอาไว้ชัดเจนว่าไม่มีความคุ้มครองครอบคลุมในส่วนนี้

รถได้รับความเสียหายนอกอาณาเขตความคุ้มครอง
 
         หากว่าสถานที่ที่เราเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่นอกเหนือจากเขตที่ให้ความคุ้มครอง บริษัทประกันภัยอาจจะปฏิเสธที่จะไม่ให้ความคุ้มครอง ซึ่งโดยปกติแล้วอาณาเขตคุ้มครองจะอยู่ในพื้นที่ภายในประเทศไทยนั่นเอง หากเราต้องการที่จะใช้รถออกนอกประเทศก็ควรที่จะแจ้งกับบริษัทประกัน เพื่อทำการออกกรมธรรม์สำหรับคุ้มครองในขณะที่เราใช้รถยนต์เดินทางนอกประเทศนี้ โดยที่เราอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วย

รถได้รับความเสียหายจากการนำไปทำผิดกฎหมาย
 
         บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองกับรถคันที่ได้รับความเสียหายจากการนำไปใช้เพื่อก่อเหตุผิดกฎหมาย เช่น ขนยาเสพติด เป็นต้น

รถได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ผิดประเภท
 
         บริษัทประกันมีสิทธิที่จะไม่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับเรา (ผู้เอาประกัน) ที่ใช้รถยนต์ผิดประเภท เช่น รถยนต์เราจดทะเบียนส่วนบุคคลไว้ แต่เราได้นำรถไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งก็จะถือว่าอยู่นอกเหนือที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

รถได้รับความเสียหายที่เกิดจากการลากจูง
 
         หากว่ารถยนต์เราเกิดเสียขึ้นและมีเหตุให้ต้องมีการลากจูงรถเรา เพื่อไปที่อู่ซ่อมหรือที่ใดก็ตาม แล้วเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างที่ทำการลากจูงรถไป ส่วนนี้บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง ยกเว้นว่าจะมีการเพิ่มความคุ้มครองส่วนนี้ไว้ก่อนแล้ว
 
         จะเห็นได้ว่ากรณีที่เรากล่าวถึง ล้วนแต่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากมากในบ้านเรา ยกเว้นแต่ 2 ข้อสุดท้ายที่ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีเราก็อาจจะโดนบริษัทประกันไม่ให้ความคุ้มครองได้
 

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 

"หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839


 ความคิดเห็น