ติดต่อลิ้งพันธมิตร

ประกันรถประเภท 2 ,2+

 

 

บริษัท อินทรประกันภัยจำกัดมหาชน

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง...

-------------------2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
-------------------2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-------------------2.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

ประกันภัยรถยนต์แบบ 2 พลัส

: ---------------------::ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
: ---------------------: ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
: ---------------------ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
: ---------------------: ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตัวอย่าง ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ จากบริษัทวิริยะประกันภัย

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
รถเก๋ง
ส่วนบุคคล
รหัส 11
รถปิคอัพ
ส่วนบุคคล
รหัส 210
รถปิคอั
บรรทุก
รหัส 320
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ไม่เกิน (บาท/คน)
250,000 100,000 250,000
ไม่เกิน (บาท/ครั้ง)
10,000,000 10,000,000 10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ไม่เกิน (บาท/ครั้ง)
1,000,000 400,000 600, 000
ความผิดต่อตัวรนถยนต์
     
1. รถยนต์สูญหายไฟไหม้
ไม่เกิน
ทุนประกันภัย ทุนประกันภัย ทุนประกันภัย
2.ความเสีายหายต่อรถยนต์เฉพาะชนกับรถทางบก
ไม่เกิน
ทุนประกันภัย ทุนประกันภัย ทุนประกันภัย
เอกสารแนบท้าย
       
1.อุบัติเหตุส่วนบุคคล
50,000 ( 5 คน ) 50,000 ( 4 คน ) 50,000 ( 3 คน )
2.ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
200,000 200,000 200,000

 

 

 


 ความคิดเห็น