ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มอำนวยโชค

ประกันเบ็ดเตล็ด

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

ประกันเบ็ดเตล็ด แบ่งเป็น 4 หมวด ได้ดังนี้ 1. การประกันภัยทรัพย์สิน  2. การประกันภัยความรับผิดชอบ  3.  การประกันภัยความรับผิด 4.  การประกันภัยส่วนบุคคล ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ปั๊มอำนวยโชค

 

 (การประกันเบ็ดเตล็ด)

แบ่งเป็น 4 หมวด ได้ดังนี้

1. การประกันภัยทรัพย์สิน

 • การประกันภัยเงิน
  ให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงินซึ่งอาจจะเป็นเงินเพื่อค่าจ้าง หรือเงินเดือนอยู่ภายในอาคาร ที่ทำการของผู้เอาประกันภัย เงินในตู้นิรภัยหรือเงินภายนอกสถานที่เอาประกันขณะอยู่ในระหว่าง การขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งก็ตาม นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อ ตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารและสถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารและสถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สิน อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าว
 • การประกันภัยกระจก
  ให้ความคุ้มครองกระจก ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่าง ๆ และเป็นสาเหตุให้กระจกแตก
 • การประกันภัยป้ายโฆษณา แบ่งความคุ้มครองเป็น 2 ส่วนดังนี้
  1. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ต่อป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก, อัคคีภัย, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด หรือลักทรัพย์
  2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองแก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณานั้น
 • การประกันภัยโจรกรรม
  ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย เช่น อาคารสำนักงาน ร้านค้า หรือบ้านพักอาศัย อันเกิดจากภัยต่าง ๆ ได้แก่ การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ และการปล้นทรัพย์ นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่ เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหายจากการโจรกรรม หรือความพยายามกระทำการ ดังกล่าวอีกด้วย
 • การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
  ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณสถานที่ระบุไว้
 • การประกันภัยความซื่อสัตย์
  ให้ความคุ้มครองนายจ้างต่อความสูญหายของเงิน หรือสินค้าอันเนื่องจากการ ยักยอก ทุจริต ของลูกจ้าง จะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในส่วนที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
   

2. การประกันภัยความรับผิดชอบ

 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย
 • การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
  ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุ หรือความเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 • การประกันภัยค่าทดแทนแรงงาน
  ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย ซึ่งเกิดขึ้น ในระหว่างการทำงาน และเนื่องจากงานที่ทำตามกฎหมายแรงงาน
 • การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
  ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ได้รับ ความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ อันเนื่องจากการใช้บริการเรือนั้นและทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ และสายตา การทุพพลภาพสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ผู้โดยสารเรือที่ประสบอุบัติเหตุนั้น

 

3.  การประกันภัยความรับผิด

 • การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง
  ให้ความคุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมาโครงการต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงาน ที่รับจ้างเหมา อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องจักรต่าง ๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเนื่องจากความผิดพลาด การถูกโจรกรรม และอุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุ จากความประมาทของผู้รับเหมา หรือลูกจ้างในระหว่างการทำงาน รับจ้างเหมา
 • การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา
  การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ และเป็นสาเหตุซึ่งมิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน หรือหยุดพัก หรือระหว่างการถอดออกเพื่อทำความสะอาด ยกเครื่อง หรือประกอบเข้าที่หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายในสถานที่เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองการทดลองเดินเครื่อง และจะมีผลคุ้มครองต่อไปภายหลังผ่านการทดลองเครื่อง ประสบผลสำเร็จแล้วเท่านั้น
 • การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
  ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุต่อเครื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึก ข้อมูลและข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
 • การประกันภัยหม้อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้แรงอัดภายใน
  กรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองต่อ

  1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหม้อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้แรงอัดภายใน
  2. ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  3. ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย ของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบตัวในขณะที่อุปกรณ์ดังกล่าวกำลังทำงานตามปกติ
 • การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร
  ให้ความคุ้มครองผู้จำหน่ายเครื่องจักร ผู้ผลิตผู้ซื้อเครื่อง บริษัทติดตั้งเครื่องจักรต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น กับเครื่องจักรที่ทำการติดตั้งจากภัยธรรมชาติ ความผิดพลาด อุบัติเหตุใดๆ รวมถึง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร
 • การประกันภัยเครื่องจักร
  ให้ความคุ้มครองเครื่องจักรจากการขัดข้องของไฟฟ้า การขัดข้องของตัวเครื่องจักรเอง ตลอดจน อุบัติเหตุจากภายนอก

4.  การประกันภัยส่วนบุคคล

 • การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือ ความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกาย ของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือการสูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชม. ในระหว่างการเดินทาง เพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน ทุกแห่งทั่วโลก และสามารถขยายความคุ้มครองถึงภัยพิเศษอื่น ๆ เช่น การฆาตกรรม การลอบทำร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น 
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือ ความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให้ เกิดการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทุกแห่งทั่วโลก และสามารถขยายความคุ้มครองถึงภัยพิเศษอื่น ๆ เช่น การฆาตกรรม การลอบทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น
 • การประกันภัยสุขภาพ
  ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะคนไข้ในและคนไข้นอก ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยจะจ่ายคืนค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ค่าเอกซเรย์ ค่าอาหาร ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด ค่าหมอวางยาสลบ ค่าบริการทั่วไป
 • การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  ให้ความคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟในกรณีต่อไปนี้
  1. ความรับผิดต่อชีวิต หรือร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  2. อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
  3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย (ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ)
  4. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล – อิน – วัน โดยความคุ้มครองมีผลในขณะที่เล่น ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะใด ๆ ในประเทศไทย

ตรวจสอบเบี้ยประกันรถประเภท อื่น

 

"หจก.ปั๊มอำนวยโชค,สนง.ตรอ.อำนวยโชค"

ตรวจสภาพ รถยนต์ จักรยานยนต์ ประกันรถ ป.1,2,3,2+,3+

โทร 084-9909296, 082-8867839, 088-0969331 โทร สนง.056-900487,056-900465

ยินดีรับโอนเงินผ่านระบบธนาคารทุกแห่ง และรับชำระด้วยบัตรเคดิต

ท่านสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกแห่ง

ไอดีไลย์ 0849909296, 0828867839

 


 ความคิดเห็น